Egyházi levéltárak hírei

Családkutatók találkozóján, Kiskunhalason (2021.07.23.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. július 23-án, Kiskunhalason tartotta nyári szakmai találkozóját a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) Bács-Kiskun megyei csoportja. A rendezvényen előadást tartott Lakatos Andor levéltárvezető is, bemutatva a KFL Matricula-Historia-online szolgáltatásának kutatási lehetőségeit és eredményeit.
A Végső István csoportvezető által szervezett programon mintegy 50 lelkes családkutató vett részt, igazolva, hogy az online kutatás mellett a személyes találkozás-tapasztalatcsere lehetősége is fontos, s a családkutatás közösség-építő és ápoló tevékenység is lehet, nem csupán divatos hobbi vagy magányos erőfeszítés.
Tudósítás a BAON Bács-Kiskun megyei hírportálon: Közel ötven családkutató gyűlt össze Kiskunhalason (Sebestyén Hajnalka)

Hírek: 

Angelo Pecchinoli pápai legációja a magyar királyi udvarban (1488–1490)

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Angelo Pecchinoli pápai legációja a magyar királyi udvarban (1488–1490) Kanász Viktor 2021. 07. 25., v - 10:59 CLASSIS II tom. 8. Antonín Kalous

Angelo Pecchinoli pápai legációja a magyar királyi udvarban (1488–1490). Írta és közreadja Antonín Kalous (CVH II/8), Budapest-Róma, 2021 (pp. LXXIX + 307)

Az angol nyelvű és főcímű kötet olyan dokumentumok sorozatát tartalmazza, amely Angelo Pecchinoli pápai nuncius legációjához kapcsolódnak, aki 1488-ban érkezett meg a magyar királyi udvarba. Itt Mátyás király haláláig maradt és közelről követte a küzdelmet Magyarország trónjáért az új király, II. Ulászló 1490. szeptemberi megkoronázásáig.

A forráskiadás különböző típusú, latin nyelvű forrásokat vonultat fel. Először is, ezek közül a legfontosabbak Angelo Pecchinoli jelentései, amelyeket a királyi udvarból VIII. Ince pápának küldött Rómába. Másodsorban találunk közöttük két instrukciósorozatot, melyet a nunciusnak küldtek a Kúriából. Harmadsorban a nunciusnak adott megbízásokat a fakultásokkal, amelyek világosan meghatározzák a legáció jogi kereteit. Végül az Apostoli Kamara dokumentumait, melyekből egyértelműen körvonalazódik a legáció pénzügyi háttere. E négy típus mellett további pápai levelezés is szerepel benne a nunciussal, valamint a régió hatalmasságaival. Léteznek egyéb, a nuncius által kiadott oklevelek is a helyi levéltárakban, de valamennyi összegyűjtése és egybeszerkesztésük sokkal több időt és erőfeszítést igényelne.

Habár több jelentés készült, amelyek elvesztek és nem maradtak fenn az utókornak, a jelenlegi gyűjtés szerfelett hasznos lehet a történészek számára. Először is, a jelentések rendkívül jelentős források, amelyek érthetővé teszik Közép-Európa történéseit az 1480-as években a régió irányában folytatott pápai politikával összefüggésben. Másodsorban, az összes forrás világosan szemlélteti a késő középkori pápai legációk működését egy konkrét példán keresztül. Angelo Pecchinoli az Apostoli Szentszék tekintélyét felhasználva (hol sikeresen, hol sikertelenül) igyekezett megvédeni Közép-Európában az egyházi immunitást, jogokat és kiváltságokat.

A kötet tartalmaz egy angol nyelvű bevezető tanulmányt is, amely elemzi a források fent említett aspektusait, és elhelyezi őket a korszak és a késő-középkori Európában történő pápai kormányzás általános kontextusában.

Domonkos Nyári Egyetem Vasváron

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A jubileumi esztendőben első alkalommal kerül megrendezésre Vasváron a Domonkos Nyári Egyetem, amely az érettségiző és egyetemista korosztály számára próbálja bemutatni a domonkos rend karizmáját, történelmi hagyatékát és a mának szóló üzenetét. A július 26-28. között zajló előadásokat és beszélgetéseket domonkos atyák és nővérek vezetik, de megszólalnak a rend iránt elkötelezett világi értelmiségiek is. A tervek szerint Baritz Laura domonkos nővér vitaindítója a keresztény gazdasági modellről és Kőrösiné Merkl Hilda irodalomtörténész előadása Nagy Gáspár költészetéről a nagyközönség számára is nyitott lesz. Jelentkezni emailben a info [KUKAC] dominicana [PONT] hu címen, vagy személyesen a domonkos közösségekben lehet!

Iratvásárlás – a kalocsai Kisszeminárium Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnájának 1882-es búcsúengedélye (2021.07.12.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Egy internetes aukción bukkant fel, és levéltáros kollégáink jelzésének köszönhetően végül sikerült megvásárolnunk azt a hártyára írt pápai oklevelet, melyet XIII. Leó pápa 1882. november 26-án adott ki a kalocsai Kisszeminárium kápolnája számára, teljes búcsút engedélyezve Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (márc. 25-re).

A Kisszeminárium épületét Haynald Lajos érsek 1879-ben, az akkor lebontott, régi városi plébánia és templom helyén építtette, a papi hivatásgondozó intézmény 1880-ban kezdte meg működését. Kápolnája megőrizte a régi plébánia-templom titulusát (Gyümölcsoltó Boldogasszony), és minden bizonnyal fontosnak tartották, hogy az új szakrális tér a környékbeli hívek számára is megközelíthető legyen (közvetlen, utcára nyíló bejárón keresztül). A kápolnát ezen kívül a közeli Fiúiskola, valamint a Tanítóképző ifjúsága is használta intézményi ünnepei alkalmával (vagyis a népiskolától a felsőoktatásig valamennyi iskolás korosztály megjelent).
A Kisszeminárium növendékei a szomszédos Jezsuita Gimnáziumba jártak, az egyházi iskolák államosítását követően, 1948 után ezek az épületek állami tulajdonba kerültek. A helyben összegyűlt iratok (köztük a most felbukkant pápai oklevél) szétszóródtak, ismeretlen helyre kerültek. Mivel az érsekek által fenntartott intézményről van szó, a Kisszeminárium működésével, történetével kapcsolatosan az Érseki Levéltár (KFL.I.) is jelentős, közel két iratfolyóméter terjedelmű forrásanyagot őriz, ezt a képet „színesíti” a most vásárolt, egykor minden bizonnyal gondosan őrzött, megbecsült oklevél.

A Kisszeminárium épületében (Kalocsa, Szent István király út 12-14.) később a Belvárosi Általános Iskola kapott helyet, az egykori kápolna impozáns terét (kihasználva közvetlen, utcai megközelíthetőségét) múzeumi célokra hasznosították, a Városi Galéria jelenleg a Viski Károly Múzeum kiállítóhelyeként üzemel. A kápolnáról sajnos nincs képfelvételünk, a szóban forgó teret így csak közelmúltbeli állapotában tudjuk érzékeltetni-bemutatni.

 

Hírek: 

Ordinationum Documenta Pontificia. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523)

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Ordinationum Documenta Pontificia. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523) Kanász Viktor 2021. 07. 12., h - 21:04 CLASSIS I vol. 18. Fedeles Tamás

Ordinationum Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1523). Ex Libris Formatarum Camerae Apostolicae collecta. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523). Az Apostoli Kamara Libri Formatarum bejegyzései, feltárta, közreadja és a kísérőtanulmányt írta Fedeles Tamás (CVH I/18), Budapest–Róma, 2021. (pp. 664 + 1 képtábla + 3 térképmelléklet)

A klerikusszentelések a középkori Orbis Christianus területén a megszokott események közé tartoztak. A római Kúriában időről időre feltűntek azok a külföldi, köztük a Kárpát-medence területéről származó ifjak, akik az egyházi rend szentségének különböző grádusait kívánták felvenni. A külföldiek kúriai promóciója a 15. századtól öltött tömeges méreteket, amely jelenséget a nemzetközi szakirodalom találóan papszentelési turizmusnak (turismo delle ordinazioni) nevezett el. Jóllehet a magyar származású, illetőleg a magyarországi egyházi javadalommal rendelkezők kúriai szentelése nem ismeretlen a magyar medievisztika számára, hiszen a korábban vizsgált és közreadott pápai kérvénykönyvek (Regsitra supplicationum) bejegyzései számos papszenteléssel kapcsolatos folyamodványt tartalmaznak, azonban a promóciók részletei eleddig nem voltak ismertek.

Jelen okmánytár hiánypótló, ugyanis a külföldi klerikusok promócióját dokumentáló, az Archivio Apostolico Vaticano Camera Apostolica fondjában található Libri formatarum magyar vonatkozású bejegyzéseit adja közre. E regisztersorozatot a 20. század elejéig a Római Állami Levéltár Apostoli Kamara fondjában őrizték, majd az első világháború alatt – több más levéltári anyaggal együtt – csere útján került a Vatikáni Apostoli Levéltárba. Az állami archívumban őrzött kamarai volumenekkel megegyező módon e kötetek is kis folio formátumúak, fehér pergamenborításúak és papírlapokat tartalmaznak. Összesen 14 regiszterkönyv maradt korunkra, amelyek az 1425 és 1524 közötti időintervallumot ölelik fel. E kötet összesen 1001 bejegyzést tartalmaz, amely 783 fő promóciójával kapcsolatos dokumentumot tartalmaz. Mivel 50 magyar klerikus számára csupán szentelési engedélyt (littera dimissoria) állítottak ki, összesen 743-an vettek részt ténylegesen kúriai promóciókon. A valóságban ennél bizonyosan több magyar klerikust szentelhettek a Római Kúriában, azonban a forráspusztulás következtében ezt mindössze valószínűsíthetjük. A korszak 14 magyar egyházmegyéje közül összesen 12 neve szerepel a promóciókat dokumentáló forrásokban, amely négy, területtel már nem rendelkező korábbi missziós püspökséggel (episcopatus in partibus infidelium) egészült ki. Az egyházmegyék közötti megoszlást tekintve Esztergom (22%), Eger (19%), valamint Erdély és Zágráb (15–15%) dominanciája egyértelmű, ezeket követi Veszprém (6%) és Pécs (5%). Szinte megegyező arányban érkeztek klerikusok a győri és a váradi (4%), míg ennél némileg kevesebben a kalocsa–bácsi és a váci (3%) dioecesisek területéről, míg a csanádi és a nyitrai (1–1%) egyházmegyék részesülése a legcsekélyebb.

A szövegkiadást a téma szakirodalmát összefoglaló, a kérdéskör legfontosabb részleteit áttekintő és a gyűjtött anyagot bemutató bevezetés, illetve teljes körű személy- és helynévmutató kíséri.

Pálosok: Rendtörténeti kiállítás

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Pálosok: Rendtörténeti kiállítás
időszaki kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum, József nádor-termek 1-3., 2021. jún. 15.–2021. szept. 12.

A pálos rend 2020-ben ünnepelte legendás „alapítójának”, Özséb pilis remete halálának 750 éves évfordulóját. A rend úgy ismert, mint „az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend”, de a 13. század során szerzetesrenddé szerveződő remeteközösség az újkorban is jelentős történeti szerepet játszott. A kiállítás „Romlás és újjászületés” című része is utal a Pázmány Péternek (is) tulajdonított mondatra, mely szerint Magyarország a pálosokkal emelkedik és hanyatlik.

A rendnek jelenleg öt magyarországi kolostora van, amelyek a kiállításon egy vasútmodell egy-egy megállójaként szerepelnek. A modellvasút az évente Budapestről Częstochowába induló Fekete Madonna zarándokvonatot jeleníti meg. A tárlat egy középkori kerengő-installációval kezdődik. Ezután egy barlangon keresztül vezet az út, ahonnan kilépve az a pálosok meghatározó tevékenységeiről tájékozódhat a látogató: a kolostori életről, a gazdálkodásról, a liturgikus életről és a lelkipásztorkodásról. A következő teremben a gazdagon díszített pesti pálos könyvtár egy részlete elevenedik meg.

A kiállított tárgyak között ott vannak a Kárpát-medencei kolostorok régészeti leletei, a középkori, pálos irodalmi emlékeket őrző hazai és külföldi kódexek, liturgikus tárgyak, nyomtatványok. Megtekinthetők olyan emblematikus műtárgyak, mint Remete Szent Pál budaszentlőrinci sírköve, Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságos könyve, a częstochowai kolostor műkincsei és kegytárgyai, vagy épp a pálos írók, mint Gyöngyösi Gergely, Fráter György, Virág Benedek vagy Vezér Ferenc munkái.

Információ

Trianon és az Egyház (és a piaristák)

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

A trianoni béke centenáriumát követően egy év halasztással rendezte meg az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport a „Trianon és az Egyház” című konferenciát, azzal a céllal, hogy az utóbbi időben szerencsés módon figyelmet kapott téma egyháztörténeti oldala is megismerhető legyen. Bár a téma első látásra nem tartozik a kutatócsoport fő profilját képező vatikáni kutatások célpontjai közé, de – mint kiderült – a problémakör számos tekintetben érinti Magyarország és a római Szentszék kapcsolatait.

Köziratokról a MELTE vándorgyűlésén - előadás (2021.06.29.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. június 28-30. között, Pannonhalmán rendezte éves vándorgyűlését és konferenciáját a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE). A rendezvény házigazdája a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár volt, a program megtekinthető az Egyesület honlapján. A második napon, kedden került sor Lakatos Andor levéltárvezető előadására "Köziratok a katolikus egyházi levéltárakban - tapasztalatok, problématérkép" címmel, az előadás vázlatát elérhetővé tesszük levéltárunk honlapján. A téma több szempontból (a jogszabályi változások és a jövőbeni teendők terén) is fontos, aktuális az egyházi levéltárak munkatársai számára, a mostani előadás célja az eddigi tapasztalatok, gyakorlatok összegyűjtése és ismertetése volt.

Hírek: 

2021. július – A Nyíregyházi Egyházmegye püspöki palotájában nyitottak képkiállítást 1921-ben

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Művészi képkiállítás
Nyíregyháza, febr[uár] 3. Saját tudósítónktól

A görögkatolikus püspöki palota Bethlen utcai földszintjén levő helyiségben művészi képkiállítás nyílt meg, amelyen a modern magyar festőművészet legkiválóbb reprezentánsainak alkotásai láthatók. Harmath M. budapesti műkereskedő kollekciójának legjavát hozta Nyíregyházára, hogy könnyen hozzáférhetővé tegye a képvásárlást azok részére is, akik talán sokoldalú elfoglaltságuk miatt vagy egyéb okból nem juthatnak abba a helyzetbe, hogy egy fővárosi képkiállítást, avagy egy magyar művész atelier-jét megtekinthessék.

A kiállításon mindjárt szembetűnik Neogrády Antal színpompás „Napsütés”-e és Kézdi Kovács László melankolikus „Téli táj”-a. Megkapó szépségű Jámbor Lajos „Olvasó nő”-je. Kiváló rajztechnikát árul el Geiger Richárd „Készülődés a bálra” című tusrajza. Erdőssy Béla, az Országos Képzőművészeti Főiskola tanára is több gyönyörű képpel szerepel. Berkes Antal „Berlini utcarészlet”-e ragyogó színezéssel rögzíti meg a német főváros egyik pittoreszk részletét. Telkessy Valér „Anyám intése”, „Nő legyezővel” című képei, valamint interieurje igen sikerültek. Bájosak a Kövér Gyula „Babaarckép”-e és Rainerné Istvánffy Gabriella „Macská”-ja. Kiválóak Edvi Illés Aladár rajzai, Molnár Z. János csendéletei. Ezenkívül Gimes Lajos („Tükör előtt”), Pállya Celesztin, Pállya Károly, Albert Ferenc, Nádory S., Szász István („Vásárjelenet”), Torday Székely Zs. és Zorkóczy Gyula szerepelnek több képpel.

A kiállítást állandóan látogatja a műértő és érdeklődő közönség, és gyönyörködik az ízlésesen összeállított gyűjteményben. A kiállítás még vasárnap is nyitva lesz, s így a vásárolni óhajtóknak elég idő áll rendelkezésükre. A képek árai szolidan vannak megállapítva, s így a kevésbé tehetősek is vásárolhatnak. [Forrás: Nyírvidék: Szabolcs vármegye és Nyíregyháza város hivatalos napilapja, 42. évf. (1921) 27. szám, 2. oldal]

Jubileumi előadások a Szent István Tudományos Akadémián

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A magyar domonkos rendtartomány 800 éve címmel június 14-én konferenciát szervezett a Szent István Tudományos Akadémia és a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának központi épületében (a Szent István Társulat egykori székházában).

Jubileumi előadások a Szent István Tudományos Akadémián

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A magyar domonkos rendtartomány 800 éve címmel június 14-én konferenciát szervezett a Szent István Tudományos Akadémia és a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának központi épületében (a Szent István Társulat egykori székházában).

Jubileumi szentmise és kamarakiállítás Budapesten

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Michael August Blume SVD apostoli nuncius, Gerard Franciso Timoner OP a domonkos rend generálisa, Péter Kreuzwald Teutonia tartomány provinciálisa, Andrzej Kostecki magyarországi vikárius és több elöljáró valamint az egész magyar domonkos család részvételével mutatott be szentmisét június 13-án a Mátyás-templomban, majd rendtörténeti kamarakiállítás nyílt a közeli dominikánus udvarban.

Jubileumi szentmise és kamarakiállítás Budapesten

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Michael August Blume SVD apostoli nuncius, Gerard Franciso Timoner OP a domonkos rend generálisa, Péter Kreuzwald Teutonia tartomány provinciálisa, Andrzej Kostecki magyarországi vikárius és több elöljáró valamint az egész magyar domonkos család részvételével mutatott be szentmisét június 13-án a Mátyás-templomban, majd rendtörténeti kamarakiállítás nyílt a közeli dominikánus udvarban.

Kedves Testvérek! Áldott Jubileumot kívánok! – Gerard Timoner OP rendfőnök ünnepi szentbeszéde

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Kedves Testvérek! Áldott Jubileumot kívánok!

Itt vagyunk együtt ezen az eucharisztikus ünneplésen, a hálaadás közös alkalmán, hogy együtt adjunk hálát az Istennek és magasztaljuk őt a kegyelemért, hogy Magyarországon immár nyolc évszázada jelen van a domonkos prédikáció. Hogy egy misztikust idézzek: gondolkodni annyi, mint hálát adni. És valóban, amikor az elmúlt 800 év számtalan áldására és kegyelmére gondolunk, csak hálásak lehetünk!

Kedves Testvérek! Áldott Jubileumot kívánok! – Gerard Timoner OP rendfőnök ünnepi szentbeszéde

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Kedves Testvérek! Áldott Jubileumot kívánok!

Itt vagyunk együtt ezen az eucharisztikus ünneplésen, a hálaadás közös alkalmán, hogy együtt adjunk hálát az Istennek és magasztaljuk őt a kegyelemért, hogy Magyarországon immár nyolc évszázada jelen van a domonkos prédikáció. Hogy egy misztikust idézzek: gondolkodni annyi, mint hálát adni. És valóban, amikor az elmúlt 800 év számtalan áldására és kegyelmére gondolunk, csak hálásak lehetünk!

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára