Egyházi levéltárak hírei

2021. május – 105 éve történt

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

„[…] munkácsi és eperjesi püspöktársaimmal egyetemben elhatároztuk, hogy egyházi ünnepeink megtartásában is a Julián-naptár helyett a Gergely-naptárt fogjuk alkalmazni egyházmegyéinkben.”
(Miklósy István püspök)

A hajdúdorogi egyházmegye nagyon tisztelendő papságának

Krisztusban kedvelt Fiaim!

Szem előtt tartva azon kötelességemet, hogy a vezetésemre és gondjaimra bízott egyházmegye híveinek lelki üdvét munkáljam, s annak elérését a kor és szociális viszonyok által követelt intézkedésekkel is előmozdítsam, munkácsi és eperjesi püspöktársaimmal egyetemben alapos megfontolás tárgyává tettem a görög szertartásunk által előírt ünnepek megülése idejének kérdését.

Tagadhatatlan tény, hogy a kizárólag egyházi ünnepeink megtartásánál alkalmazott Julián-naptár használata sok tekintetben káros hatású úgy híveinkre, mint szertartásunkra.

Eltekintve attól, hogy a Julián-naptár az ezen kérdésben egyedül mérvadó tudományos megállapításoknak egyáltalában nem felel meg, a helyes időszámítás alapjául el nem fogadható, és így a kulturális haladás mellett tarthatatlan: az egyházi ünnepek beosztásánál való alkalmazása híveinkre annyi szociális hátránnyal van egybekötve, hogy annak kiküszöbölése immár elodázhatatlan.

A Julián-naptárnak az egyházi ünnepek megtartásában való használata hátrányait elsősorban latin szertartású testvéreink és más vallású polgártársaink körében nagy számban elő híveink, földmíveléssel, iparral, kereskedelemmel foglalkozó, közhivatalban működő görögkatolikus testvéreink érzik, de azok a mai szociális egymásrautaltság és sűrű érintkezés folytán a kizárólag görögkatolikusok által lakott vidékeken élő híveink körében is mindinkább érezhetőkké válnak. A Julián-naptár használata az egyházi ünnepek megtartásában bizonyos elszigeteltséget von maga után, melynek káros hatásai híveinkre nézve a gazdasági és a szociális élet minden más vonatkozásában el nem tagadhatók.

Ezért kell nap nap után szomorúan tapasztalnunk, mint tünedezik sok hívünk lelkéből a görög szertartás iránti hűséges ragaszkodás, és ugyancsak szomorúan kell megállapítanunk, mily nagy veszteségek érték szertartásunkat a Julián-naptár használata miatti szertartásváltoztatások által.

Innen magyarázható, hogy a legutóbbi évtizedek folyamán ismételten foglalkoztak püspökeink a Julián-naptár kiküszöbölésével és a Gergely-naptár bevezetésével.

Mindezeket megfontolva és a szem előtt tartva a nemzetek apostolának intelmét – „Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei” (ApCsel. 20,28) –, munkácsi és eperjesi püspöktársaimmal egyetemben elhatároztuk, hogy egyházi ünnepeink megtartásában is a Julián-naptár helyett a Gergely-naptárt fogjuk alkalmazni egyházmegyéinkben.

Ezen püspöki jogunknál fogva hozott egyértelmű határozatunkban az a megfontolás vezetett bennünket, hogy a Julián-naptár nem képezi magasztos görög szertartásunk szerves alkotórészét, és így további alkalmazása nem indokolt, sőt kiküszöbölése a görög szertartás hű megőrzése végett és híveink jól felfogott javának előmozdítására ajánlatos.

Ezen, püspöktársaimmal hozott egyöntetű megállapodás alapján egyházmegyémre vonatkozólag a következőket rendelem el:

1. A görög szertartás által előírt összes ünnepek egyházmegyémben ezentúl mindig a Gergely-naptár szerint tartassanak meg.

2. A Gergely-naptár szerinti ünneplés Keresztelő Szent János születésének ünnepével kezdődjék, mely már a folyó évben a Gergely-naptár szerinti június 24-én tartassék meg, s ezen ünneptől kezdve az év összes többi ünnepei is a Gergely-naptár szerint ülessenek meg.

3. Az ezen tárgyban híveimhez intézett és mellékelten megküldött pásztorlevelem egyházmegyém valamennyi templomában a folyó évi, Gergely-naptár szerinti június 4-ére eső vasárnapon szentmise közben teljes szövegében olvastassék fel a híveknek, s ott, ahol annak szüksége mutatkozik, a hívek anyanyelvén külön is tolmácsoltassék.

4. A többtemplomos hitközségek lelkészei és az oldallagos adminisztrátorok a június 4-ére következő vasárnapon olvassák fel a pásztorlevelet azon templomokban, amelyekben június 4-én nem volt istentisztelet.

Végül 5., elrendelem, hogy a Gergely-naptár bevezetése folytán módosuló officiumokat legközelebb kiadandó, szolgálati pótutasításom szerint végezzék.

Jelen rendeletemmel, melyet Krisztus Urunk földi helytartójának, XV. Benedek pápának is tudomására hoztam, és arra apostoli áldását kértem, egy sokat tárgyalt, nagy jelentőségű kérdés nyer végleges megoldást.

Meg vagyok győződve, hogy egyházmegyém papsága örömmel fogja fogadni atyai rendelkezésemet, és az itt-ott netalán aggodalmaskodó hívek megnyugtatásának módját meg fogja tudni találni.

Elvárom lelkészkedő papságomtól, hogy részint pásztorlevelemben felhozott, részint közvetetlen tapasztalatból merített érvek hangoztatásával meg fogja értetni híveimmel, hogy a Gergely-naptár használatának elrendelése magasztos görög szertartásunk megszilárdítása, s az ő javukra történt.

Fogadják egyébiránt főpásztori áldásomat, melynek adása mellett vagyok

Nyíregyházán, 1916. május 4-én

Krisztusban szerető atyjok:
István püspök

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára I–1–b. 3. téka; VI. 25–27. oldal

A domonkos rend fáklyavivői

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A domonkos rend magyarországi rendtartománya 2021-ben emlékezik alapításának 800 éves évfordulójára, amely egyben Szent Domonkos halálának 800. évfordulója is. A jubileum kapcsán az EWTN (Bonum) TV előadássorozatot indított a rend nevezetes egyéniségeiről, amely március 12-től péntekenként a „Délelőtt” műsorban látható. A sorozat célja, hogy a különböző szerzetesi életutak példáján tárja fel a domonkos lelkiség sokszínűségét és életszerűségét minden korban. Az előadók között találjuk Kostecki Andrzej vikáriust, Kőrösiné Merkl Hilda világi közösség vezetőt, Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgatót, Deák Hedvig elöljárót, Szabó S. Bertalan atyát.

Az előadások utólag is megtekinthetők az alábbi helyen:
http://domonkosok.hu/2021/03/01/a-domonkos-rend-faklyavivoi/

Az évforduló további tervezett programjai:

 • 2021. június 14. A magyar domonkos rend 800 éve (1221–2021): Szent István Tudományos Akadémia és a domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény tudományos konferenciája (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtudományi Karának díszterme, Budapest, Szentkirályi utca 28.)
 • 2021. július 29-31. Vasvári domonkos szeminárium: 800 éves a magyar domonkos hagyomány. Nyári egyetem fiataloknak a domonkos rendtörténet, lelkiség, liturgia és filozófia témakörében (Vasvár, Dominikánus ház, Kossuth utca 1.)
 • 2021. augusztus 6. Szent Domonkos ünnepe: a „Szerzetesrendek a Kárpát-medencében” című sorozat új kötetének bemutatója (Budapest, Sopron, Debrecen)
 • 2021. november 19. Margit, a magyar domonkosok szentje: kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban

Lásd még:

 

 

 

 

NAMPI: Szerzetesek digitális arca

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A proszopográfia a történettudomány egyik sajátos, régóta művelt területe. Hosszú, kitartó gyűjtés és átgondolt rendszerezés szükséges ahhoz, hogy a régmúlt emberek életrajzi adatai biztos választ tudjanak adni a történészek fontos kérdéseire. A számítástechnika alkalmazása ezen a területen is egyre újabb lehetőségeket kínál. A történészek már régóta digitális adatbázisokba gyűjtik a proszopográfiai adatokat. A koraújkori Európa katolikus szerzeteseinek és szerzetesnőinek adatait tartalmazó források is azok közé tartoznak, amelyek izgalmas adatbázissá alakíthatók. A szerzetesi közösségek ugyanis szerteágazó, egész Európát átívelő kapcsolatokkal rendelkeztek, tagjaik társadalmi és földrajzi szempontból is különféle származásúak voltak, a róluk készült korabeli nyilvántartások pedig pontosak és rendezettek. Sok olyan kutatói vállalkozás folyt az utóbbi években, amelyek ezeket alakította át digitális tartalommá.

Az eddig munkáknak azonban voltak komoly korlátai. A szűk fókuszcsoport, a speciális források, valamint az elfogadott adatstruktúra és technikai szabványok hiánya miatt az adatbázisok egyedi jellegűek, és ez megnehezíti az adatbázisok összehasonlítását és megosztását. Ezeket a hátrányokat tervezi túllépni a NAMPI (Nuns and Monks – Prosopographical Interfaces) projekt, amelyt az Osztrák Tudományos Akadémia (Österreichische Akademie der Wissenschaften) támogatásával indult meg 2019 végén. (Egyébként a proszopográfia és a interfész részben ugyanazt a jelentést hordozzák, mivel a görög proszopon és az angol face egyaránt ‘arcot’ jelent magyarul.)

A NAMPI azt a célt tűzte ki, hogy létrehozzon egy Resource Description Framework (RDF) formátumú szemantikus adatbázist, amely a Pasin és Bradley által létrehozott  és a CIDOC-CRM múzeumi ontológiai modelleken alapul, és ezek segítségével teszi lehetővé a koraújkori apácák és szerzetesek életének pontos ábrázolását.

Az adatstruktúrát egy jól dokumentált, REST API (alkalmazásprogramozási felület) más kutatók számára is használhatóvá teszi majd, de ezen alapul egy saját internetes adatbázis, amely a tervek szerint mintegy 82 000 személy adatait fogja tartalmazni a korábban elkészült ProDomo és Germania Sacra projektek által létrehozott adatbázisokból valamint további feldogozásra kerülő forrásokból (többek között a linzi és innsbrucki orsolyiták fogadalmas könyveiből és a gamingi karthauziak fogadalmait számon tartó, nemrég fölfedezett katalógusból).

Ezáltal a NAMPI közvetlenül is hozzájárul ahhoz megismerhetővé tegye a koraújkori apácák és szerzetesek életét a kutatók és a nagyközönség számára, és ezáltal fejlessze ismereteinket múltunkról és kulturális örökségünkről.

A domonkos rend fáklyavivői

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Az idei évben emlékezünk a domonkos rend magyarországi rendtartománya alapításának 800 éves évfordulójára.
A jubileum kapcsán az EWTN-Bonum TV előadás sorozatot indított "A domonkos rend fáklyavivői" címmel, amely péntekenként a "Délelőtt" műsorban látható.
Az előadások visszanézhetők a domonkos rend weboldalán, a nyitó előadás Boldog Magyar Pálról, a rendtartomány alapítójáról az alábbi linken érhető el: http://domonkosok.hu/2021/03/01/a-domonkos-rend-faklyavivoi/

Ugyanott megtekinthetők a további előadások is, a főoldalon pedig az egyéb jubileumi események.
Itt olvasható a jubileumi év programja, amelyek a járványhelyzet függvényében valósulhatnak meg!

Szerverfrissítés: újabb 11 ezer kép (összesen 128 ezer képfelvétel) plébániáink építéssel-felszereléssel kapcsolatos forrásairól (2021.04.27.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. április 27-én újabb 11 ezer képfelvétellel bővítettük E-kutatás, Matricula-Historia-online szolgáltatásunk építés-felszerelés anyagát, így összességében 118 ezer képfelvétel kutatható 123 plébániánk építési-felújítási munkáiról (templomok, plébánia-épületek, kápolnák, temetők, kálváriák, útszéli keresztek stb.), valamint azok felszereléséről (harangok, orgonák, oltárok, képek, szobrok, liturgikus tárgyak-öltözetek stb.), elsősorban az 1867-1945 közötti időszakból. A közzé tett forrásanyaggal továbbra is segíteni, ösztönözni szeretnénk a helytörténeti kutatásokat.

A kulturális örökségünk fontos részét jelentő, épített- és tárgyi egyházi emlékekkel kapcsolatos helytörténeti- és művészettörténeti kutatások legtöbbször a különféle épületek, építmények létrehozására és felújítására, ill. azok felszerelésére-berendezésére vonatkoznak (pl. tervek, árajánlatok, megrendelések, vásárlások, leltárak stb.) Hasonló iratokban gazdagnak mondható az Érseki Hivatal plébániai iratállománya (KFL.I.1.b.), melynek elérhetőségét a források válogatásával és digitalizálásával igyekszünk javítani. A feldolgozó munka részeként, folyamatosan készül az „építés-felszerelés” elnevezésű kutatási segédletünk, mely Excel-tábla formájában tartalmazza a feltárt iratok jellemző adatait (jelzet, tételszám, dátum, irat jellegének meghatározása, említett tervező, kivitelező, művész nevek felsorolásával). Az elmúlt években több mint 120 iratsorozatról készült hasonló leírás (a jegyzék jelenleg közel 9 ezer leírási tételt tartalmaz), a források digitalizálása is folyamatosan halad, és terveink szerint a jövőben is folytatódik a munka (néhány kivételtől eltekintve alfabetikus rendben, az ábécé K utáni részével).
Az említett Excel-tábla kutatási segédletként honlapunkon is elérhető-letölthető a következő néven:
KFL-I-1-b_Epites-felszereles_jegyzek_2021-04-26_web.xlsx
A jegyzékben szereplő jelzetet, tételszámokat a képek elnevezései is tartalmazzák, a leírás és a források tartalma így könnyen kapcsolható, összevethető.
A képanyag a következő útvonalon érhető el a Matricula-Historia-online tartalmában:
Plébánia neve/ Kotet_Volumen/ Epites-felszereles_Constructio-renovatio-supellex/
A jelenlegi alkalommal feltöltött települések/plébániák sora a következő:
Akasztó, Kúla, Kúla-Szent Rókus, Küllőd, Likasegyháza, Ludaspuszta, Madaras, Magyarkanizsa, Martonos, Martonos-Kőröspart, Mátételke, Mélykút (12 plébánia-iratsorozat, összesen 10.738 képfelvétel).

Emlékeztetőül, összességében a következő plébániák építés-felszerelés anyaga kutatható:
Ada, Adorján, Akasztó, Andrásfalva, Apatin, Apatin-Szt-Sziv, Bács, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsod, Bácsfeketehegy, Bácsföldvár, Bácsgyulafalva, Bácsjózseffalva, Bácskertes, Bácskossuthfalva, Bácsordas, Bácsszentgyörgy, Bácsszentiván, Bácsszőllős, Bácstóváros, Bácsújfalu, Bácsújlak, Baja-Belváros, Baja-Kórház, Baja-Rétipuszta, Baja-Szent-Antal, Baja-Szent-István, Baja-Szent-János, Baja-Szent-József, Baja-Szent-Szív, Bajmok, Bajsa, Bátmonostor, Bátya, Bereg, Bezdán, Bócsa-Szent-Imre, Bogyán, Bogyiszló, Boróc, Borota, Csantavér, Császartöltés, Csátalja, Csávoly, Csengőd, Cservenka, Csikéria, Csonoplya, Csúrog, Dávod, Dernye, Doroszló, Dunabökény, Dunacséb, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dusnok, Érsekcsanád, Fajsz, Felsőhegy, Felsőszentiván, Foktő, Gádor, Gara, Géderlak, Gombos, Gunaraspuszta, Hajós, Hercegszántó, Hódság, Homokmégy, Horgos, Horgos-Királyhalom, Jánoshalma, Kalocsa-Belváros, Kalocsa-Rokkanttelep, Kalocsa-Szt-Imre, Kalocsa-Szt-Péter, Kalocsa-Vegyes, Katymár, Kecel, Kelebia, Kéleshalom, Kerény, Kevi, Kishegyes, Kiskőrös, Kisszállás, Körtes, Kucora, Kunbaja, Kúla, Kúla-Szent Rókus, Küllőd, Likasegyháza, Ludaspuszta, Madaras, Magyarkanizsa, Martonos, Martonos-Kőröspart, Mátételke, Mélykút, Mozsor, Öregcsertő, Palona, Rém, Sajkásgyörgye, Sajkáslak, Szabadka-Szt-György, Szabadka-Szt-Péter, Szabadka-Szt-Rókus, Szabadka-Szt-Teréz (feudális kori iratanyag is), Szabadka-vegyes, Szilágyi, Tiszakálmánfalva, Újvidek-Belváros, Wekerlefalva, Zombor (feudális kori iratanyag is), Zsablya.

A feltöltött 123 iratsorozat képállománya 121 plébániához kapcsolódik, és két esetben, Szabadkán és Zomborban tartalmaz a jelzett 1867-1945 közötti időszaknál korábbi, feudális kori forrásokat.
A feltöltött képfelvételek száma 127.930
E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.782.376 képfelvétel érhető el.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

Hírek: 

Restaurálások a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárának állományában

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Művelődéstörténeti adalékok a protokollumok vezetéséről

Protokollum: püspöki körlevelek gyűjteménye.

Olsavszky Manuel püspök rendelkezett arról, hogy a cirkulárékat (’körleveleket’) az úgynevezett protokollumba kell bemásolni, hogy a tartalma feledésbe ne merüljön. [1]

A körlevelek a püspöki kancellárián készültek, és leírták annyi példányban, ahány esperesi kerületet érintett, és továbbították az esperesek címére. Az esperesek elolvasták, bemásolták egy könyvbe, és a hívek felé kihirdették a rájuk vonatkozó részt. (1751-es adatok szerint Olsavszky püspökségének idejében 675 parókia volt az összeírt 10 vármegyében.)

A püspöki körlevelek a formájukat tekintve a középkori okleveles gyakorlatnak megfelelően készültek. Három részre tagolódtak: bevezető; világosan elkülönített tényként kezelt tárgy; és a befejezés, mely az intézkedés megszegéséért járó büntetést is meghatározta, és főpásztori áldás.

A levéltár állományában lévő protokollumok arról tanúskodnak, hogy ezek a kötetetek gyakran – a püspöki rendelkezéseken kívül – egyéb művelődéstörténeti vagy helytörténeti szempontból érdekes információt is tartalmaznak egy-egy görögkatolikus templommal vagy egyházközséggel kapcsolatban. Az alábbiakban a Boteh Bt. papír-, könyvrestaurátor műhely (2500 Esztergom, Lőrinc u. 17.) által restaurált nyírpilisi protokollumot mutatjuk be eredeti állapotában, ill. az állagmegóvást követően.

1.1.) Nyírpilisi protokollum: 1810–1842; Restaurálás előtti állapot (NYEL II–15–c. II. 15. oldal) 1.2.) Nyírpilisi protokollum: 1810–1842; Restaurált állapot (NYEL II–15–c. II. 15. oldal) 2.1.) Nyírpilisi protokollum: 1810–1842; Restaurálás előtti állapot (NYEL II–15–c. II. 47. oldal) 2.2.) Nyírpilisi protokollum: 1810–1842; Restaurált állapot (NYEL II–15–c. II. 47. oldal)

[1] […] a körlevelek tartalma az egyszeri elolvasás után feledésbe ne merüljön […] In: Udvari István / Ruszin (Kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyaroroszágon. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 13. oldal

Kereshető e-anyakönyvi adatbázis a levéltár honlapján (2021.04.21.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár internetes dokumentummegtekintő, ún. "E-kutatás" szolgáltatása fontos mérföldkőhöz érkezett. A regisztráció után elérhető weboldalon eddig is kényelmesen otthonról, szabadidőben voltak böngészhetők többek között az anyakönyvekről készített digitális fényképek. A most elkészült fejlesztés eredményeképpen az anyakönyvi oldalakról készített fényképekhez tizenöt plébánia esetében már kereshető adattartalom társul az 1895. szeptember 30-cal záródó időszakig. A megújuló e-kutatás szolgáltatás hátterét Baló Árpád győri nyugdíjas villamosmérnök több évtizedes adatfeldolgozó munkája jelenti, aki átírta és táblázatokban rögzítette csaknem egész Veszprém megye katolikus anyakönyveinek adatsorait. Ezek az adatokat most az informatikai lehetőségeknek köszönhetően összekapcsoltuk a fényképekkel, így a feldolgozott és közzétett anyakönyvek esetében már név szerinti keresésre nyílik lehetőség. A munka eredményeképp az alábbi plébániák anyakönyvi bejegyzései lettek kereshetők: Devecser, Ganna, Gyulafirátót, Hajmáskér, Magyarpolány, Márkó, Nemesvámos, Noszlop, Pápa, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tapolca, Veszprém, Vigántpetend, Vöröstó (összesen 15 db). Baló Árpád anyakönyvi adatokat feldolgozó munkájára épült a fejlesztés, amelyet Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros (jelenleg a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke) több éven át támogatott, az informatikai feladatokat Koprivanacz László látta el. A projekt a Miniszterelnökség támogatásával, a Bethlen Gábor Alap Zrt. közreműködésével valósult meg a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár weboldalán. A projekt záró online sajtótájékoztatón az érdeklődőket Dr. Takáts István általános helynök, levéltári főigazgató köszöntötte, a megújuló szolgáltatást Vajk Ádám és Dr. Koltai András, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének titkára és elnöke mutatták be. A sajtótájékoztató a Veszprémi Érsekség YouTube csatornáján megtekinthető. Kérjük, hogy az adatbázis működésével kapcsolatos észrevételeiket, segítő javaslataikat levéltárunk ismert elérhetőségein tegyék meg bátran.

Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyszombati egyetem és gimnázium példáján

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

online műhelykonferencia az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Pályázat „Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció”; az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár; az ELTE-MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoport és a NKFIH K 131973. sz. projekt szervezésében
Időpont: 2021. április 22. (csütörtök)
Elérhetőség: Microsoft Teams felületen az alábbi linken: https://teams.microsoft.com vagy előzetes regisztrációval: toth.krisztina@btk.elte.hu email címen 2021. április 21-ig.

Program

Délelőtt

 • 9.00 Köszöntő
 • 9.10 Kádár Zsófia: Intézményi keretek: az osztrák jezsuita rendtartomány a 17. században
 • 09.40 Siptár Dániel: Olajág és írótoll – a Jézus Társasága Magyarországon a feloszlatást megelőző kilenc évtizedben
 • 10.10 Fazekas István: Katolikus egyházi intézmények Nagyszombatban
 • 10.40 Szünet
 • 11.00 Szögi László: A nagyszombati egyetem újonnan elkészült hallgatói adatbázisa
 • 11.30 Tóth Krisztina: A nagyszombati egyetem tanári adatbázisa
 • 12.00 Ebédszünet

Délután

 • 13.00 Viskolcz Noémi: Az Esterházyak és Nagyszombat
 • 13.30 Ternovácz Bálint: Nagyszombati középiskolai diákság középiskolai adatbázisa
 • 14.00 Tusor Péter: A jezsuita gimnáziumi adatbázis és a kora újkor kutatás új távlatai (A költő Gyöngyösi példája)
 • 14.30 Szünet
 • 14.45 Szekér Barnabás: A szomszédvár: a nyitrai piarista kollégium a 18. században
 • 15.15 Kökényesi Zsolt: Megközelítések a székelyudvarhelyi jezsuita gimnázium diákságához (1689–1773)
 • 15.45 Zárszó

 

Alcide de Gasperi és az egységes keresztény Európa

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Alcide de Gasperi és az egységes keresztény Európa Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2021. 04. 13., k - 09:22 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

140 éve született Alcide de Gasperi, az egységes keresztény Európa gondolatának egyik markáns képviselője, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Winston Churchill és Jean Monnet mellett Európa alapító atyáinak egyike. Az 1945 és 1953 között az olasz miniszterelnöksége idején Olaszországot a demokratikus modernizáció útjára vezette, míg nemzetközi szinten hozzájárult az európai integráció alapjainak lerakásához, mindezt úgy, hogy hazájában és koalíciós partnerei körében koránt sem az utóbbi volt az elsődleges prioritás.Honnan indult ki karrierje, ami megalapozta gondolkodását Európáról és hogyan vélekedett egy nemzetek feletti európai szövetségről? Az évforduló apropóján ezekre a kérdésekre keresem a választ.

Külső link Alcide de Gasperi és az egységes keresztény Európa Kulcsszavak XX. század

Online konferencia a jezsuita oktatásról (17-18. század)

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Örömmel adjuk tudtára mindenkinek, hogy a Kora Újkori Jezsuita Iskoláztatás Kutatócsoport (amellyel a levéltárunk aktív és gyümölcsöző munkakapcsolatban áll) 2021. április 22-én online konferenciát tart a 17-18. századi jezsuita oktatásról. A tanácskozás központi témája a nagyszombati jezsuita oktatási intézmények (az egyetem és főleg a gimnázium) diákságának átfogó és összehasonlító vizsgálata, melynek terén mára a kutatócsoport komoly eredményeket ért el. Meghívó

A jövő csütörtökön 9-16 óra között tartott programban több mai vagy korábbi levéltári munkatársunk is megszólal majd.

Minden érdeklődőnek szeretettel ajánljuk az eseményt, amely a Microsoft Teams felületén követhető, ezen a linken: https://teams.microsoft.com/…/19…/1617816450956… A konferencia programja a következőképpen alakul:

2021. április – „Engedjétek meg, hogy húsvét estéjén megkérdezzelek titeket: mi újat adott nektek a mai nap”

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Nyíregyháza, 1964. márc[ius] 29.

A feltámadt Krisztus szolgái vagyunk.
Cél: A húsvét legyen lelkiismeretünk megújulása.
Bev[ezetés]: Mi újat ad nekünk a mai nap?
1: Megújul a hitünk: Erős Isten szolgái vagyunk.
2: Megújul a reményünk: Istenünk az örök élet Ura.
3: Megújul a szeretetünk: Az emberszerető szolgái vagyunk.
Bef[ejezés]: Bennünk is feltámad Krisztus.

Kedves Testvéreim!

Mind, akik meg vagyunk keresztelve Krisztusban, az ő halálában kereszteltettünk meg. Az a vízzel való leöntés, ami a régi egyházban a víz alá való lemerítés formájában történt, azt fejezi ki, hogy eltemettek bennünket, mint azokat, akik meghaltak, mint ahogy nagypénteken eltemették Krisztust.

Amint viszont Krisztus feltámadt az Atya dicsősége által, úgy mi is új életet éljünk, amint a régi Szentírás-fordítás kifejezi: az élet újságában járjunk. Ez az új élet, ez a kegyelmi élet kereszténységünk lényege. Ez a meghalás a bűnnek és feltámadás az Istennek a húsvét nagy misztériuma, ami[n]t az egyetemes zsinat liturgikus szabályzata is az egész liturgia.

Kedves Testvéreim!

Engedjétek meg, hogy húsvét estéjén megkérdezzelek titeket: mi újat adott nektek a mai nap?

Annyit hallunk, annyit beszélünk, annyit éneklünk húsvétkor a megújulásról, hogy okvetlenül el kell gondolkoznunk pár percig: újult meg mibennünk ma valami? Részesüljünk a szőlőtőke új termésében.

Jertek, igyunk új italt… hív ma ősi zsolozsmánk.

Krisztus új birodalmat teremtett nekünk,

új életre ébresztett bennünket,

ő a mi új pászkánk.

Szent Pál beszél az új emberről, aki folytonosan megújul. Int minket a nagyszombati apostolban, hogy haljunk meg a bűnnek és éljünk Istennek, Krisztus hasonlatossága szerint, s járjunk mi is az élet újdonságában.

1. Ezt énekeljük, ezt olvassuk, s a valóságban pedig beszüremlett a mi lelkünkbe is a rágalom: hogy a mi életünk, a mi vallásunk, a mi Krisztusunk ósdi, maradi, idejét múlta már. Mi a hagyományokat őrizzük csak, a megújulás azoké, akik Krisztus nélkül húsvétolnak, s feltámadás helyett tavaszt, kiscsirkét, nyuszikát, hímes tojást ünnepelnek csupán.

Nos hát, ez a mai nap, kedves testvéreim, kisepri belőlünk ezt a vallási csekélyértékűség-tudatot, kiirtja belőlünk a Krisztus által annyiszor korholt kishitűséget.

Ma megújul a hitünk: a feltámadt Krisztus üres sírjánál állva látjuk, hogy milyen erős, hatalmas Isten szolgái vagyunk. Mi a feltámadt Krisztus szolgái vagyunk! A gyermek Jézus felnőtt, a szenvedő Jézus meghalt, a mi Jézusunk, aki most is fent van a mennyországban, és aki itt is jelen van az Oltáriszentségben, a feltámadt Krisztus. Diadalmas hadvezérünk és Urunk ő nekünk, mert a halál önkéntes vállalása által legyőzte a halált, vagyis megszüntette az örök halálnak, a kárhozatnak elkerülhetetlen voltát, és még az előtte meghaltaknak, a sírban levőknek is, az előtte meghaltaknak is megadta a lehetőséget, hogy amennyiben életük folyamán méltónak bizonyultak rá, bejuthassanak az örök életre.

Ma megújul a hitünk: nem csak azért, mert ma látjuk, hogy milyen sokan vagyunk még Krisztus hívei, hanem mert megbizonyosodunk róla, hogy ez az Üdvözítő módszere: látszólag hagyja magát legyőzetni, elbukik, elrejtőzik, de csak azért, hogy annál teljesebb legyen diadala, mikor feltámad, mikor megjelenik.

Testvérem, legfeljebb hatvan-nyolcvan húsvétot ünnepelhetsz tudatosan életedben. Annak mindnek építeni kell valamit a lelkeden, annak mindnek van egy üzenete a te számodra is: meghallottad-e? Hány van még neked hátra? Öregbedik-e veled együtt a hited is? Ha nem voltál itt nagycsütörtökön, mikor ezren álltuk körül az oltárt és ünnepeltük a hit egyik legmélyebb titkát: az Oltáriszentséget; ha nem voltál itt nagypénteken, mikor püspök atyánk arra intett minket, hogy megváltásunkat áldozatainkkal és imádságos életünkkel tegyük hatékonnyá a magunk számára, akkor legalább most, húsvétkor írj valamit a szívedbe, egy gondolatot, ami vallásosságodat előbbre viszi, ami lelki életedet megújítja.

Ha a hited csak fásult szembehelyezkedés a világgal, kiábrándultság, dacos elkeseredés, mint a Tamás apostol hite, aki amikor látta, hogy Jézus Jeruzsálembe a biztos halálba indul, így szól tanítványtársaihoz: menjünk mi is, haljunk meg ővele!… akkor alakítsa át a te hitedet is a feltámadt Krisztus örvendező hitté, mint a Tamásét, mint a Sz[ent] Pálét, aki azt írja, hogyha a keresztség által meghalunk a bűnnek, akkor együtt Krisztussal élni is fogunk Istennek.

A lelkigyakorlat, sok szertartáson való részvétel, szentbeszédhallgatás, Szentírás-hallgatás, mind-mind arra való e szent napokban, hogy hitedet megújítsa.

2. És ezen kívül mi újat ad még neked a húsvét? Felkavarja a lelkedet sorsodat illetően. Halál, örök élet: ha belépsz a templomba most el nem kerülheted e szavakat, e gondolatokat. A szentsír, a sírlepel ezt sugározza, az énekek ezt zúgják feléd. Ha komolyan részt veszel egy szertartáson, és nem csak jelen vagy, hanem figyeled, keresed értelmét, énekeled, végzed azt, fel kell, hogy lobbanjon benned egy gyöngébb vagy erősebb vágyakozás az örök élet után.

A húsvét a hitetleneknek is az életöröm ünnepe: a szórakozás locsolódás, a tavaszi szimbólumok alkalmazása mind erről beszélnek. De mennyivel túlmutat ezeken a mi húsvéti életörömszimbólumunk, a pászkáskosár!

A kosár vagy szatyor, vagy tál kifejezi, hogy úton vagyunk, maga a földi életünk is pászka, átmenet. Isten eme átmenet idején is megpakolja kosarunkat földi javaival, de e földnek minden öröme csak előíze annak az örök boldogságnak, amivel az Isten ajándékoz meg minket az örök boldogságban. Egy fiatal asszonyka mondotta egyszer boldog házasságkötése után papjának: én nem is gondoltam, hogy ilyen nagy boldogság is van a földön, hát még, ami a mennyországban vár ránk, az milyen lehet.

Ez az örök boldogság utáni vágyakozás a remény, ezt is megújítja bennünk a húsvét. Ez kifinomult, természetfeletti ízlés, mely nem éri be akármilyen félmegoldással, pótörömmel, kábítószerrel, ital, paráznaság mámorával, egy cigaretta vagy egy szelet csoki vigasztalásával, hanem az örök, tiszta, nemes örömökre pályázik, s a nyolc boldogság kútjaiból azok előízét élvezi.

Ez az az öreg ember, aki úgy gondolja: fáradt, öreg, törődött vagyok, de a halálban mégsem a megsemmisülést áhítom, hanem kedvem van rá még, hogy téged, Jézusom, az örökkévalóságon át dicsérjelek.

Ez az a fiatalember, aki nem éri be a húsvéti likőrrel, vendégeskedéssel, szórakozással, hanem minden napján az ünnepnek eljön a szentmisére, és elmondja: várom a jövendő örök életet.

3. Végül, ami a legfontosabb, megújítja bennünk a húsvét a szeretetet. Péter szerette Jézust húsvét előtt is, nagycsütörtökön mégis megtagadta. S húsvét után mit kérdezett meg tőle Jézus háromszor is: Péter szeretsz-e engem. És Jézus rábízta anyaegyházát, mert bízott benne, hogy Péter szeretete megújult. A Jézus iránti szeretetünket a húsvéti gyónásunkban újítottuk meg. Sokaknak kihűlt szeretete Isten iránt. Családját, foglalkozását a legtöbb ember szereti. Ereje szerint teljesíti kötelességeit velük szemben, mert hiszen az igaz szeretet szolgálat. Csak éppen Istennel szemben feledkezik meg a legtöbb ember kötelességéről, arról, hogy nevének tiszteletet adjon, napját megszentelje, s imádja őt minden este lefektében. Pedig ez a legfőbb parancs, ezért vagyunk a világon, hogy Istent szeressük, s Jézus e szent napokban ezt mutatta meg nekünk leginkább: mennyire kell szeressük az Istent, s az Istenért az embereket is. Mert nemcsak az Isten iránt, de hitvesünk, gyermekeink, szüleink, testvéreink, barátaink, munkatársaink, embertársaink iránt is meg kell újulnia szeretetünknek, hogy a feltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg, és egymást mint testvérek öleljük.

K. T.! A beszéd elején azt kérdeztem tőletek: mi újat adott nektek a mai nap. Ha hívő magatartásodat, reménykedésedet és szeretetedet megújította, akkor jól húsvétoltál. Akkor, ha most a beszéd végén megkérdezlek, hogy a Krisztus, akiben megkereszteltettél, benned is feltámadt-e, akkor azt felelheted: valóban feltámadt!

Amen.

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–30–a.]

Bepillantás az ellentmondásos világi pápai kamarás, Esty Miklós hagyatékába

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Bepillantás az ellentmondásos világi pápai kamarás, Esty Miklós hagyatékába Szerző Sági György Kanász Viktor 2021. 04. 09., p - 10:01 Hely Magyar Kurír Indexkép Leírás

Esty Miklós online elérhetővé vált iratainak rendezésére még 2014-ben került sor az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport jogelődje, a ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport keretén belül. A munkát Sági György, a kutatócsoport jelenlegi tudományos segédmunkatársa végezte.

Külső link Bepillantás az ellentmondásos világi pápai kamarás, Esty Miklós hagyatékába Kulcsszavak XX. század

Facsimilia Gyöngyösiana 1664, 1667

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Facsimilia Gyöngyösiana 1664, 1667

A  kora újkori katolikus barokk művelődés kiemelkedő alakjának, Gyöngyösy Istvánnak jelen ismeretek szerint legkorábbi autográf levelei és pecsétjei.

 

Tusor Péter 2021. 03. 27., szo - 09:46 FACSIMILIA GYÖNGYÖSIANA 1664, 1667

A  kora újkori katolikus barokk művelődés kiemelkedő alakjának, Gyöngyösi Istvánnak jelen ismeretek szerint legkorábbi autográf levelei és pecsétjei.

1. Bécs, 1664. január 21. Lelőhelye: MNL-OL Nádasdy cs. lt. (P 507)

2. Sztrecsény, 1667. július 27. Lelőhelye: MNL-OL Petrőczy cs. lt. (E 189)

Szakirodalom: "Sieur Secretaire du Palatin d'Hongrois". A magyar Ovidius szerepe, helye a murányi udvarban, és a rendi szervezkedésben, MKsz, 2021, 2. sz.Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára